Business report. Graphs and charts. Business reports and pile of documents. Business concept.

קרן הון סיכון

במאמר זה, רו"ח נבט סימון יכיר לכם את עולם קרנות הון הסיכון. מטרת המאמר הוא לתת רקע כללי ולהבין את המבנה המשפטי, הדמויות וסוגיות מס שונות בקרנות הון סיכון.

מהי קרן הון סיכון?

קרן הון סיכון הינה ישות משפטית (לרוב מתאגדת כשותפות מוגבלת) שמטרתה היא השקעת כספים במיזמים עם סיכון על מנת להשיג תשואות גבוהות על ההשקעה במקרה של הצלחה. סוגי המיזמים הינם שונים וממגוונים אך כיום הקרנות הון סיכון בעיקר משקיעות בחברות סטארט אפ. בד"כ אופן ההשקעה מוגדרת במסמכי הקרן.

מעבר להשקעת הכספים, הקרן מנצלת את היכולות שלה ואת אנשי המקצוע ששותפים ומלווים אותה על מנת לסייע בפיתוח החברות שבהן הקרן השקיעה. הסיוע מתבטא בניהול, מיומנות, עסקית, קשרים וכו' במטרה לקדם את החברות וכדי לממש את מטרת העל של הקרן הון סיכון- השגת תשואה גבוהה למשקיעים בקרן.

מאיפה המימון והכסף שיש לקרן הון סיכון?

המימון יכול להגיע ממקומות רבים ומגוונים, אציג בפניכם מספר מקורות עיקריים:

·        הלוואות

·        אנג'לים

·        גיוסי הון

·        הון פרטי של יזמין

·        משפחה וחברים

·        קרנות אחרות

כיצד קרן הון סיכון מתאגדת?

כאמור, קרן הון סיכון מתאגדת לרוב כשותפות מוגבלת. בהתאם לסעיף 57 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 (פקודת השותפיות), בשותפות מוגבלת חייב להיות שותף כללי אחד לפחות שחב בכל חיובי הקרן ושותף אחד לפחות שאינו חב בהם. לכן, שותפות מוגבלת מורכבת משתי דמויות:

1.      שותפים מוגבלים- יש להם אחריות מוגבלת. השותפים המוגבלים לא מהווים חלק אינטגרלי בניהול הקרן והינם פאסיביים. תאגיד יכול להיות גם שותף מוגבל.

בהתאם לסעיף 1 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975:

"שותף מוגבל" – מי שהכניס לשותפות בשעת ההתקשרות הון, בכסף או בנכס שהוערך בסכום מפורש, על מנת שלא יהא אחראי לחיוביה של השותפות למעלה מן הסכום שהכניס כאמור;"

2.      שותפים כללים- לשותפים הכללים יש אחריות בלתי מוגבלת.

בהתאם לסעיף 1 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975:

"שותף כללי" – שותף שאינו שותף מוגבל;

תפקידיו העיקריים של השותף הכללי הם ניהול הקרן, איתור וסינון של חברות מיועדות להשקעה, סיוע לחברות המושקעות על ידי הקרן, מכירת ההשקעות וקבלת החלטות.

אופן מיסוי של קרן הון סיכון:

1.      מיסוי רווחים הינם ברמת המשקיע וכיחידים, כלומר השותפות הינה שקופה לצרכי מס ולכן המיסוי הינו חד שלבי. שותפות מוגבלת בניגוד לחברה, לא צריכה לשלם מס חברות.

2.      המשקיע יכול לקזז הפסדים שיצמחו לו מהקרן כנגד הכנסותיו האחרות.

מה מרוויח השותף הכללי בקרן הון סיכון?

לרוב, התגמול של השותף הכללי יורכב משני אלמנטים:

1.      דמי ניהול שנתיים- אחוז מסוים מהון הקרן (נע סביב 2.5% לרוב).

2.      דמי הצלחה- אחוז מסוים מרווחי הקרן (Carried Interest) לרוב זה 20%. ישנן מספר סוגיות בנוגע לדמי ההצלחה, כלומר מהם רווחי הקרן:

a.      האם כל השקעה נבחנת בנפרד.

b.     האם הרווחים הם לאחר שהשותפים המוגבלים החזירו את השקעתם או שמא לפני. 

סוגיות מס עיקריות בקרן הון סיכון

1.      שותף כללי

·        כיצד יסווגו דמי ההצלחה של השותף הכללי, האם מהווים רווח הון החייב בשיעור מס רווח הון או שמהווים הכנסה עסקית החייבת במס שולי.

2.      משקיעים (שותפים מוגבלים)

·        בדומה לשותף הכללי, כיצד תסווג ההכנסה ממימוש ההשקעות שביצעה הקרן. האם ההכנסה עסקית ותהיה חייבת במס שולי או שתהייה חייבת בשיעור מס רווח הון.

·        האם נוצר מוסר קבע בישראל לאור פעילות הקרן.

·        כיצד ימוסו המשקיעים הזרים בנוגע לרווחי הון, דיבידנדים וריבית.

3.      מע"מ

·        האם דמי ניהול והצלחה חייבים במע"מ.

4.      קרן הון סיכון

האם פעילות הקרן חייבת מס בישראל.

כיצד פותרים את סוגיות המס בקרן הון סיכון כאמור?

לרוב, נהוג להסדיר את הסוגיות השונות באמצעות החלטות מיסוי מקדמיות. לעיתים, קרנות הון סיכון בוחרות להתבסס על חוות דעת מומחה במקום החלטות מקדמיות. לקרן הון סיכון יש אינטרס רב להסדיר את סוגיות המס השונות לאור העובדה שהן רוצות למשוך משקיעים.

במאמר זה, רו"ח נבט סימון יכיר לכם את עולם קרנות הון הסיכון. מטרת המאמר הוא לתת רקע כללי ולהבין את המבנה המשפטי, הדמויות וסוגיות מס שונות בקרנות הון סיכון.

שתף את המאמר

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email