jeshoots-com-LtNvQHdKkmw-unsplash

מהלכים לשלילת פטור מניכוי מס במקור – הנמקה 75 – חוסר במסמך מהותי

במסגרת פעילות רשות המסים להגברת האכיפה והעמקת הגבייה, מבצעת הרשות מהלכים של שליחת מכתבי התראה לשלילת אישורים של פטור/הקטנה מניכוי מס במקור, בשל ליקויים שיש בתיק הנישום, לדוגמא: חובות בהרשאה.

כשלב מקדים, ועל מנת לאפשר לנישומים להסיר את הליקויים, נשלחים מכתבי התראה, בהם מפורטים הליקויים שהתגלו וניתנים 30 ימים להסרתם.

לאחר תקופה זו, ככל שלא הוסרו הליקויים, נשלל האישור ונשלחת הודעה לנישומים לגבי תוקף האישור. 

לידיעתכם, בימים אלו הוסף לכלל הקריטריונים המנויים בשאילתא 002-413, קריטריון בגין חוסר במסמכים, דוח שנתי עם "הנמקה 75". להזכירכם, "הנמקה 75" נרשמת כאשר בעת בדיקה ראשונית של הדוח במשרד השומה, נמצא כי הדוח השנתי הוגש כשחסר בו מסמך מהותי, שהיעדרו אינו גורם לכך שיראו בדוח כדוח שלא הוגש. 

בשאילתא 002-413 הקריטריון יופיע כאשר קיימת בגרסת השידור האחרונה בתיק באחת או יותר מארבע שנות המס האחרונות "הנמקה 75", ובלבד שחלפו לפחות 90 יום מיום שידורה.

לתשומת ליבכם, בימים הקרובים יבוצע מהלך של שליחת התראות לפני שלילת אישור ניכוי מס במקור, לנישומים שבאחת מן השנים 2019 או 2018 יש להם דוח שנתי עם "הנמקה 75" ושהמסמך החסר טרם הוגש למשרד השומה וההנמקה שונתה בהתאם. 

ניתן לעיין ברשימת הלקוחות שיקבלו מכתבי התראה ושלילה בשאילתא 213 במערך תלם (002) קוד מצב 915 והקשה על F6 

ניתן לצפות במכתב הנשלח אל הנישום באמצעות שאילתה 116-002.

חוזר רשות המסים מיום 15.6.2020, רו"ח פזית קלימן.

משרדנו נבט סימון ושות', מטפל בסוגיה האמורה לכלל לקוחותנו במידת הצורך. 

הנכם מוזמנים ליצור קשר, נשמח לשבת על קפה.

במסגרת פעילות רשות המסים להגברת האכיפה והעמקת הגבייה, מבצעת הרשות מהלכים של שליחת מכתבי התראה לשלילת אישורים של פטור/הקטנה מניכוי מס במקור, בשל ליקויים שיש בתיק הנישום.

שתף את המאמר

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email